آیا مورث میتواند ورثه یا یکی از آنها را قبل از فوت از ارث بردن محروم نماید ؟؟

محرومیت از ارث

این فرض گاها به صورت تهدید از جانب اشخاص به وارثین خود یا یکی از آنها اعلام میشود حال در این مجال به واکاوی این موضوع می پردازیم که چنین مساله ای صحت دارد یا خیر .
قانونگزار ما در ماده ی ۸۶۷ قانون مدنی اشعار می دارد که ارث به موت حقیقی یا موت فرضی تحقق پیدا می کند و همچنین در بند سوم از ماده ی ۸۶۹ قانون معنونه مقرر می دارد که وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ی و زیاده بر ثلت یا همان یک سوم با اجازه و تنفیذ دیگر وراث است .
یعنی اینکه با وصیت فقط مورث میتواند تا میزان یک سوم از اموال خویش را قبل از فوت وصیت کند مابقی یعنی دو سوم آن نافذ نمی باشد
پس نتیجتا مورث قبل از فوت نمیتواند وارث خود را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوت اموال خود را به عقود ناقله مثل بیع و صلح و
مسامحه ای به دیگری تملیک کند .

دیدگاه در رابطه با “آیا مورث میتواند ورثه یا یکی از آنها را قبل از فوت از ارث بردن محروم نماید ؟؟

  1. پینگ بک: ارث و حقوق و تکالیف ناشی از آن - دیده بان حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.