تغییر کاربری زمین زراعی به مسکونی

تغییر کاربری زمین زراعی به مسکونی

تغییر کاربری زمین زراعی – متقاضی درخواست خود را به همراه مدارک مالکیت و مجوز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجرای طرح و نظریه اداره کل محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط در چهارچوب ماده ۷ قانون تحویل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می دهد

جهت تغییر کاربری زمین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از بررسی و درخواست نسبت به تهیه گزارش و کروکی و مدارک مورد نیاز اقدام و به همراه درخواست متقاضی و سایر مدارک مربوطه به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید

گزارش مدیریت جهاد کشاورزی و درخواست متقاضی ، ثبت دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی می گردد

در صورت غیر زراعی و غیر باغی بودن زمین مورد نظر جهت تغییر کاربری زمین  پس از تائید ریاست سازمان پاسخ لازم به متقاضی و مراجع ذیربط توسط دبیرخانه اعلام می گردد .

دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی در صورت عدم تامین مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج می نماید. 

در صورت ارائه مدارک و مستندات و تکمیل بودن پرونده و تشخیص زراعی و باغی بودن زمین مورد نظر ، تقاضا در نوبت دستور کار کمیسیون قرار می گیرد ( توسط دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی) و سپس جهت تغییر کاربری زمین  طرح پرونده در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اعلام نظر کمیسیون در مورد درخواست تغییرکاربری توسط دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی

 در صورت مخالفت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی نتیجه به متقاضی و دستگاه ذیربط توسط دبیر کمیسیون اعلام می شود

   در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری چنانچه طرح مورد نظر مشمول پرداخت عوارض قانونی نباشد توسط دبیرکمیسیون، مجوز لازم صادر میگردد

     در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری زمین ، چنانچه طرح مشمول پرداخت عوارض باشد پرونده توسط دبیرکمیسیون به

مدیریت جهاد کشا ورزی شهرستان جهت تعیین قیمت اراضی از طریق کمیسیون تقویم مستقر در شهرستان ارجاع می گردد

کمیسیون تقویم اراضی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به تعیین قیمت اراضی اقدام و نظر کمیسیون تقویم

توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون جهت ابلاغ  به متقاضی به منظور واریز مبلغ ابلاغ میگردد

 پس از واریز مبلغ ارزیابی توسط متقاضی به حساب خزانه توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیش مربوطه به دبیرخانه

کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی ارسال می گردد

  مجوز تغییرکاربری برابر مساحت مورد مصوب جهت اجرای طرح برای متقاضی و یا به دستگاه استعلام کننده توسط دبیرکمیسیون

تبصره ۱ ماده ۱ مستقر در مدیریت امور اراضی صادر میگردد و نتیجه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز اعلام میگردد

  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بر حسن اجرای طرح نظارت داشته و در صورت احراز هرگونه تخلف پرونده به مراجع قضائی

صالحه ارجاع میگردد

در راستای تغییر کاربری زمین  مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود

          ارائه و تکمیل  درخواست تغییر کاربری زمین

          ارائه مدارک مالکیت

          فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه

          ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد

          پوشه

          ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

          ثبت شماره و تاریخ  در دبیرخانه

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

          بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل 

          بازدیدکارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود

          تکمیل کارت گذربندی

تعیین کاربری ، حدودتعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی

          اگر ذینفع مجازبه تغییرکاربری

          الف :  نباشد  :  دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد

          ب: باشد:اگرمالک تقاضای تغییر کاربری

ب-۱: تنظیم توافقنامه با امضاء شهردارو مالک

ب-۲:تهیه کروکی محل با مقیاس ۵۰۰/۱

ب- ۳: تهیه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع کاربری ملک

ب-۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالک

ب-۵: چنانچه مالک متقاضی تغییر کاربری باشد اینکار صرفاً از طریق کمیسیونهای مربوطه استان صورت می گیرد

          طرح در کمیسیون ماده ۵  استان

تقاضا ها منضم به کروکی موقعیت ملک و استعلام مربوطه باتوجه به نوع کاربری و نامه شهرداری به کمیته کار ماده ۵  استان ارسال و پس از طرح در کمیته موضوع به کمیسیون ماده ۵  استان ارجاع می گردد

          کمیسیون پس از رأی گیری نتیجه را طی صورتجلسه ای به شهرداری ارسال می کند

قابل تغییر کاربری نباشد :

مراتب کتباً به مالک اعلام می گردد

قابل تغییر کاربری باشد :

یک نسخه از صورتجلسه در پرونده ملک ضبط می گردد

بازنشر از نائینی

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button