نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان

معترضین به آراء گزینش می توانند تاحداکثردو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله ، به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند “مرجع اول و دوم تجدیدنظر” ( به ترتیب به هسته گزینش و هیأت مرکزی ) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.

اعلام اعتراض می بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:

نام و نام خانوادگی – نام پدر – شماره شناسنامه و امضاء

آدرس محل کار و سکونت – شماره تلفن تماس

ارائه جهات – دلایل با مستندات اعتراض با درج رای با آراء صادره در شکوائیه پس از تجدید نظر دوم – معترضین به آراء تجدید نظر می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار میتوانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام‌ به‌ صدور ‌رأی ‌نمایند.

هسته و هیأت ( درغیر از تجدیدنظر دوم) مکلفند در رأی صادره ، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدیدنظر کننده و مهلت قانونی ‌جهت ‌اعتراض‌ را ذکر نمایند.

در صورتی که شکایت بعد ازمهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب ( باستثناء نماینده قانونی) امضاءشده باشد ، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.

در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیأت انجام خواهد شد. هیأت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمیباشد.

افشای محتوای پرونده ها به استناد ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مجازنمی باشد لکن در صورتیکه داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری بعنوان مطلع یا شـاهد بصورت همراه استفاده نمایـــد ، با اطلاع قبلی هیأت، منعی نخواهد داشت،  به هر حال هیچ یک از افـراد حاضر در جلسه حق افشای محتوی پرونده را نخواهند داشت.

هسته ها و هیأتهای گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ) را به صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.

درخواست تجدیدنظر اول

چگونگی ومراحل درخواست تجدیدنظر

هنگامی که پرونده ای توسط اعضاء شورا نظردهی می گردد این نظر توسط نامه ای به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی ارسال می گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وی برای سایر مراحل استخدامی مراجعه نماید .

درمواردی که رأی گزینش منفی باشد این رأی بصورت حضوری به داوطلب استخدام ابلاغ شده واز وی رسید دریافت می گردد. اگر داوطلبی بخواهد دلایل هسته گزینش را بصورت کتبی دریافت کند باید کتباً این درخواست را اعلام کند.

اگر داوطلب به رأی صادره معترض باشد بمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داردکه با تکمیل فرم درخواست تجدید نظر اول تقاضای تجدیدنظر نماید .

فرم در خواست تجدید نظر را داوطلب می تواند از هسته گزینش و یا وب سایت آن دریافت و پس از تکمیل پست کند و یا بصورت حضوری آن را به دبیرخانه هسته گزینش تحویل ورسید دریافت نماید . هسته گزینش نیز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجدیدنظر پس از اقدامات تکمیلی مورد تقاضای شورا تجدید نظر (تحقیقات مجدد و در صورت نیازاستعلام و مصاحبه مجدد) رای خود را صادر و نتیجه را به داوطلب و کارگزینی ( یاادارات با عناوین مشابه در دستگاه استخدام کننده) اعلام دارد .این تجدیدنظر “تجدیدنظر اول ” نامیده می شود و حدکثر زمان قانونی رسیدگی و اعلام نظر یک ماه میباشد .

البته لازم بذکر است عملا زمان اعلام نظر در مورد پرونده های تجدید نظر متغییربوده و معمولاً از دوهفته و گاهاً تا دو ماه بطول می انجامد .

درمرحله اول تجدیدنظر اگر داوطلب استخدام تمایل داشته باشد می تواند با وقت قبلی جهت مذاکره یا دفاع از پرونده خود در شوراء هسته گزینش حضور یافته وبا اعضاء شورادیدار کند.

درصورتی که رای صادره توسط شورای تجدید نظرهسته گزینش نیز مورد رضایت داوطلب نباشد می تواند حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ،‌ به هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مراجعه وکتباً تقاضای تجدیدنظر نماید که در اینصورت هیئت مرکزی پرونده را از هسته گزینش درخواست نموده وبا توجه به مستندات آن اعلام نظر کرده ورأی به داوطلب ونیز جهت اجرا به هسته گزینش ابلاغ می گردد( برای اطلاع بیشتر به قسمت تجدید نظر دوم را مطالعه فرمایید )

وضعیت حقوق و مزایای و چگونگی ادامه اشتغال یا استخدام کسانی که در مرحله تجدیدنظر اول و یا دوم محقق تشخیص داده می شوند طبق تبصره ۳ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون گزینش خواهد بود

ضمنا در صورتی که داوطلب قصد شکایت داشته باشد می تواند به دیوان عدالت اداری نیز مراجعه کند.

مرحله تجدید نظر دوم گزینش

چنانچه افرادی که در مرحله اول تجدید نظر که در هسته گزینش واجد شرایط استخدام تشخیص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای به آنها میتوانند اعتراض خود را به هیئت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر دوم است اعلام کنند.

تذکر : هر یک از مراجع تجدید نظر اول ودوم وهمچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبارمی توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی واقدام به صدور رأی نمایند.(ماده ۳۴ آئین نامهاجرایی قانون گزین)

برای در خواست تجدید نظر دوم باید فرم مربوطه را از هسته گزینش و یا هیئت مرکزی گزینش و یا وب سایتهای آنها دریافت و مندرجات آن را کامل نموده و به همرا مدارک لازم و مستندات مربوطه به یکی از روشهای که در ذیل بیان شده به هیات مرکزی گزینش ارائه کرد

الف- ارائه درخواست (بهمراه مستندات) توسط متقاضی به دبیرخانه هیأت مرکزی

ب- ارسال درخواست ( بهمراه مستندات) از طریق پست به آدرس هیأت مرکزی

ج- تکمیل و ارائه فرم ( بهمراه مستندات) به هسته گزینش مربوطه که در آن صورت هسته گزینش پرونده متقاضی را نیز ضمیمه و به هیئت مرکزی ارسال خواهد کرد

 

       اهم نکات ضروری درتکمیل برگ درخواست تجدید نظر دوم

۱-  نوشتن کامل مشخصات فردی

۲-  نوشتن آدرس دقیق محل کار – سکونت و شماره تلفن

۳-  نوشتن مقطع استخدامی

۴-  ضمیمه کردن آراء صاده ( اعم از بدوی و تجدید نظر )

شکایت به دیوان عدالت اداری

باعنایت به تبصره ۳ ماه ۱۴ قانون گزینش در صورتی که داوطلب نسبت به رأی مرحله دوم تجدیدنظر اعتراض داشته باشد از تاریخ دریافت رأی برای تسلیم دادخواست خود به دیوان عدالت اداری ۲ ماه فرصت دارد.

دیوان عدالت اداری درزمان رسیدگی به شکایت از حیثت نقص قوانین و مقررات در هرمرحله نسبت به استعلام نظر هیأت مرکزی گزینش یا هیأت عالی اقدام و پس از استماع نظرات رأی خود را صادر می نماید.

 

 نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

رسیدگی دردیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و برروی برگه های مخصوص نوشته می شود. دادخواست وتصویر مصدق کلیه مدارک ومستندات پیوست آن،باید به تعداد سه نسخه باشد.

برخی از داوطلبان در تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای گزینش به جای اینکه هیأت مرکزی گزینش را طرف شکایت خود در دادخواست تقدیمی اعلام نمایند دانشگاه علوم پزشکی و یا …. را طرف شکایت قرار می دهد که این امور به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجب صدور قرار رد شکایت بعلت عدم ارتباط موضوع به طرف شکایت می شود لذا لازم است هیأت مرکزی گزینش یا هسته گزینش دانشگاه راطرف شکایت خود عنوان نمائید.

جهت اجراء آراء دیوان عدالت اداری می بایست ابلاغ قضائی آراء به دبیرخانه هیأت مرکزی یا دبیرخانه هسته گزینش از طریق مأمور ابلاغ قضائی دادگستری صورت گرفته باشد.

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button