چگونگی رفع سو اثر از چک

چگونگی رفع سو اثر از چک

اخیراً تبلیغات غیرقانونی گستردهای در جراید و فضای سایبری در خصوص روشهای مختلف رفع سوءاثر چک مشاهده میشود

براین اساس به آگاهی هموطنان گرامی می رساند، اینگونه فعالیتها مورد تایید بانک مرکزی نیست و هموطنان به منظور اجتناب از سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی از جمله کلاهبرداری، می توانند با استفاده از «راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص» طبققوانین و مقررات حاکم اقدام نمایند.


راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص


براساس بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکانپذیر است:


تأمین موجودی:

مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام مینماید.


ارائه لاشه چکبرگشتی:

مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه میدهد.


ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک:

در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)

می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک موردنظر و ابطال آن اقدام نماید.


تبصره:

چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.


واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه:

چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایتنامه محضری ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد

مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد

مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام مینماید.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.


ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی.


*در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر میگردد.


توضیح -1 در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری از ذینفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.


توضیح -2 بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و بهمنظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.

بازنشر از وکالت

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button