آشیوه شده در: وکالت

شرایط دریافت نفقه همسر

شرایط دریافت نفقه همسر : قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را [...]

انواع شرکت ها و روند ثبت شرکت

انواع شرکت ها و روند ثبت شرکت در عصر حاضر اینترنت جایگزین تمام روش های [...]

تقسیم بندی دعاوی در نظام حقوقی ایران

میتوان گفت در نظام حقوقی ایران دعاوی به دو دسته تقسیم میشوند، دعاوی کیفری یا [...]

دعاوی کیفری چیست؟

دعاوی کیفری درحقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم / مجازاتها و قوانین [...]

وکالت در دعاوی حقوقی

امر وکالت در دعاوی جدای از علم حقوق به نوعی حرفه وفن میباشد، در ابتدای [...]

Call Now Button