شکایت کیفری علیه جعل نشان تجاری

شکایت کیفری علیه جعل نشان تجاری

 شکایت کیفری علیه استفاده کننده غیرمجاز از علامت و مطالبه خشارت برمبنای سود حاصله

بتاریخ: ۸۵/۸/۲۷ شماره دادنامه: ۱۳۱۹ کلاسه پرونده: ۱۲۵۱/۲/۸۳

مرجع رسیدگی شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظرخواه:

آقای م. س با وکالت آقایان ۱- ج. ع:

نهاوند – خیابان پیروزی … ۲- م. خ: همدان – خیابان بوعلی سیزده …

تجدید نظرخوانده:

شرکت صنعتی ….. سهامی عام با مدیریت آقایان س. و ش. شهرت هر دو خ. با وکالت خانم ص. ن: تهران – خیابان خالد اسلامبولی …

تجدید نظرخواسته:

دادنامه شماره ۳۹۸ – ۳۹۷ مورخ ۸۳/۳/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزائی تهران

گردشکار:

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س با وکالت آقایان جو ع و م. خ بطرفیت شرکت صنعتی … <<سهامی عام>> با مدیریت آقایان س. و ش. شهرت هر دو خ. با وکالت خانم ص. ن نسبت به دادنامه شماره ۳۹۸ – ۸۳/۳/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام استفاده از علامت تجاری مجعول که دادگاه محترم بدوی باتوجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۶ تهران شکایت خانم ص. ن بوکالت از شرکت صنعتی …، گزارش مأمورین، اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری نهاوند و اقرار ضمنی متهم و وکیل وی به استفاده از علامت تجاری و نام بوتان و دفاعیات غیر موجه آنان و به استناد ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۶ قانون ثبت علائم و اختراعات و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ مشهود نبودن سابقه کیفری متهم او را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم نموده‏اند و در خصوص دادخواست ضرر و زیان شرکت تجدیدنظر خوانده با وکالت خانم ص. ن بطرفیت شرکت تولیدی و صنعتی … و آقای م. س به خواسته مطالبه بملغ چهارصد میلیون ریال خسارت و ضرر و زیان وارده و سایر خسارات قانونی هم با این استدلال که خوانده ردیف دوم در امر کیفری محکومیت حاصل نموده و اقرار ضمنی وی به استفاده از نام و علامت تجاری بوتان و اینکه خواندگان دلیلی ارائه نکرده‏اند که جهت استفاده از نام و علامت تجاری بوتان دارای مجوز رسمی از شرکت بوتان بوده‏اند و باتوجه به اینکه وکیل خواهان جهت اعلام خسارت وارده و محاسبه آن به نظریه معاون عملیات و فروش شرکت بوتان استناد نموده است که در آن نفع حاصل نشده طی سال‏های ۷۵ لغایت ۸۲ شرکت خواهان را چهارصد و هفتاد میلیون ریال محاسبه نموده‏اند و این میزان خسارت مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده است لذا به استناد مواد ۴۶ و ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات و مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۹۵۱۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق شرکت خواهان صادر گردیده است و دادنامه صادره در فرجه قانونی از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی واقع شده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه معترض عنه باتوجه به مبانی و مستندات آن درنتیجه وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس و ارکان دادنامه بدوی خلل وارد و موجب نقض آن شود به عمل نیامده است و موجبی برای نقض کلی دادنامه صادره وجود ندارد النهایه در مورد جنبه کیفری موضوع چون مجازات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی که مورد استناد دادگاه محترم بدوی واقع شده حبس از سه ماه تا دو سال می‏باشد و مجازات مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قرار می‏گیرد باتوجه به اینکه حداقل جزای نقدی در قانون اخیرالذکر هفتاد هزار و یک ریال می‏باشد و تخفیف مجازات هم مد نظر دادگاه بدوی بوده، لذا می‏بایستی کمتر از حداقل قانونی جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد و با این ترتیب تعیین مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی با موازین قانونی انطباق ندارد از این رو آن را به هفتاد هزار ریال تقلیل می‏دهد و از این حیث دادنامه بدوی اصلاح می‏شود و تجدیدنظرخواه باید هفتاد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت پرداخت نماید در قسمت ضرر و زیان هم باتوجه به اینکه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه خود دلیلی بر فروش روزانه تعداد ۱۰۰۰ عدد سیلندر گاز ۱۱ کیلوئی مایع از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه ندادند. لیگن در نامه شماره ۰۲۶۴ – ۴۵۰ – ۸۳/۲/۱۰ معاون عملیات و فروش گاز مایع شرکت بوتان متوسط فروش ماهیانه تجدیدنظرخواه ۱۰۳۰۰ عدد سیلندر اعلام شده است و با عنایت به اینکه متوسط قیمت فروش یک سیلندر گاز ۱۱ کیلوئی در سال‏های ۸۱ و ۸۲ چهار هزار و نهصد و پنجاه ریال بوده است لذا در محدوده تاریخ ۸۱/۳/۱۱ لغایت ۸۲/۱۱/۱۱ (تاریخ تقدیم دادخواست) درآمد تجدیدنظرخواه از محل فروش سلندرهای گاز مایع یک میلیارد و نوزده میلیون و هفتصد هزار ریال (۱۰۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال) می‏شود و با التفات به اینکه هیئت کارشناسان در این قسمت که ۵۰% سود حاصله تجدیدنظرخواه را که ناشی از سوء استفاده از علامت شرکت خوانده اعلام نموده‏اند فاقد مبنای قانونی است و قابلیت استناد ندارد و متوسط سود صنعت که توسط معاون عملیات و فروش گاز مایع شرکت تجدیدنظر خوانده که پانزده درصد اعلام گردیده موجه می‏باشد و باتوجه به اینکه طبق نامه شماره ۳۳۶۸ – ۸۱/۳/۱۱ اداره ثبت اسناد نهاوند حذف کمه بوتان از مجموعه نام شرکت تولیدی و صنعتی بوتان نهاوند در تاریخ ۸۱/۳/۱۱ به شرکت مزبور ابلاغ گردیده و قبل از آن تاریخ استفاده وی از کلمه بوتان بر اساس مجوز قانونی بوده لذا مطالبه ضرر و زیان برای تاریخ قبل از ۸۱/۳/۱۱ از تجدیدنظرخواه وجهه قانونی ندارد بنا به مراتب با درنظر گرفتن درآمد تجدیدنظرخواه از محل فروش سیلندرهای گاز مایع در سال‏های ۸۱ و ۸۲ و متوسط سود صنعت که توسط شرکت تجدیدنظر خوانده اعلام شده و از (۱۵۲۹۵۵۰۰۰ ریال) می‏شود که باتوجه به استدلالات فوق‏الذکر با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته تا مبلغ یاد شده (۱۵۲۹۵۵۰۰۰ ریال) تأیید می‏گردد و نسبت به مازاد مبلغ مذکور تا میزان محکوم‏به، به لحاظ عدم استحقاق خواهان بدوی و استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مورد نظر نقض و حکم بر بیحقی وی صادر و اعلام می‏گردد ضمناً اصلاح به عمل آمده در قسمت کیفری به دادگاه محترم صادرکننده رأی بدوی تذکر داده می‏شود این رأی قطعی است../ش رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ‏مستشار دادگاه محمدی شفیق ‏نکونام

بازنشر از نائینی

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button