عده چیست؟

عده چیست؟

ایام عده یعنی زمانی که زوجه بعد از طلاق یا بعد از وفات شوهر ، نمیتواند در مدتی که قانون معین کرده شوهر اختیار کند .

(ماده 1150 قانون مدنی – عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. ) 

و بعد از سپری شدن این مدت ، مانع زوجیت از بین می رود و می تواند شوهر اختیار کند .

لذا عده در دو زمان نگاه داشته می شود یکی در زمان فسخ نکاح و طلاق ، دیگری عده وفات . 

الف – عده طلاق و فسخ نکاح : 

ماده 1151 –

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر( به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس «ایّام طهر» اطلاق می‌شود ) است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

ماده 1152-

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

ماده 1153-

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ب- عده وفات : 

ماده 1154- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده 1156- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده 1157- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

حال که با مفهوم عده و موارد آن آشنا شدیم اینک مستندات قانونی نفقه ایام عده در ذیل بیان می شود : 

ماده 1109 قانون مدنی – اگر عده به جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد .
ماده 1110 قانون مدنی – در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد

بازنشر از عدالت نو

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button