مسولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی

مسولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی

خیلی از مواقع افراد با شرکت ها معاملاتی انجام میدهند و یا قراردادهایی منعقد مینمایند که در آخر با تخلف شرکت و ایجاد ضرر مواجه میشوند

و هنگامی که جهت جبران خسارت به شرکت مراجعه میکنند با انحلال یا ورشکستگی یا سلب مسولیت تک تک افراد هیت مدیره و مدیر عامل مواجه میشوند

در این موارد چطور میتوان خسارت وارده را از شرکت یا مدیران مطالبه کرد؟

مسولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی

مدیران شرکت سهامی ممکن است با دو نوع مسولیت عادی و تضامنی مواجه شوند:

۱٫مسولیت عادی:

مسولیت عادی در ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قانون تجارت بیان شده است

« مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسول میباشند

و دادگاه حدود مسولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود»

بنابر این ماده مدیر و مدیر عامل شرکت سهامی در حالات زیر مسولیت دارند:

الف.

هرگاه از مقررات قانونی راجع به شرکت تخلف کرده باشند، مثلا مقررات مربوط به تشکیل شرکت را رعایت ننموده باشند

ب.

هرگاه مقررات اساسنامه را رعایت نکرده باشند، برای مثال هیت مدیره محدودیت های مذکور در اساسنامه را رعایت ننموده باشد .

ج.

هرگاه از تصمیمات مجامع عمومی تخلف کرده باشند.

لازم به ذکر است که لفظ اشتراکی در این ماده در قبال تضامنی قرار دارد

و در واقع در مسولیت اشتراکی دادگاه سهم هر کدام از افراد مسول را با هم معین میکند

در حالی که در مسولیت تضامنی هر کدام از افراد مسول پرداخت کل خسارت میباشد.

۲٫مسولیت تضامنی:

ماده ۱۴۳ ل ا ق ت در این خصوص بیان میدارد:

«در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست

دادگاه صلاحیت دار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است

منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید»

چند نکته در خصوص این ماده لازم به ذکر میباشد:

الف.

شرط تعقیب مدیران یا مدیر عامل مسول انحلال شرکت میباشد مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالح صادر شده باشد.

ب.

میزان خسارت قابل دریافت از مدیران محدود به آن قسنت از دیون است که توسط دارایی شرکت قابل پرداخت نمیباشد

مگر آنکه شرکت هیچ دارایی نداشته باشد که در این صورت مطالبه کل دیون از مدیران قابل تصور میباشد.

ج.

در صورت تعدد متخلفان مسولیت آنها تضامنی میباشد

و پهر مدیر پس از پرداخت دیون میتواند به سایر مدیران مراجعه نماید

اما در برابر مدیون نمیتواند به محدود بودن مسولیت خویش استناد نماید.

د.

جهت اثبات بر ذمه مدیر عامل یا سایر مدیران طبق این ماده مطالبه کننده در محکمه باید تخلفات مدیر یا مدیر عامل را اثبات نماید

و در غیر اینصورت هر یک از مدیران میتوانند با دفاع از حقوق خویش و اثبات عدم تقصیر، خود را از مسولیت مبرا کنند.

بازنشر از نائینی

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button