اصلاحات حقوقی پرکاربرد

تصرف عدوانی زمین

اصلاحات حقوقی پرکاربرد

1💠حجر :
بازداشت ، منع.نداشتن صلاحیت دردارا شدن حق معین ونداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است.
2💠حجب:‌
حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلاً یاجزائاً محروم میشود .
3💠حاجب:
منع کننده ، پرده دارحایل ، مانع ارث ، وارثی که دیگری رااز ارث محروم میکند.
4💠ثمن:
هشت یک – یک هشتم سهم کمتر زوجه درارث
5💠ترکه:
مالی که از مرده باقی مانده باشد ، مرده ریگ
6💠اعمام:
عموها، برادر پدرها
7💠افاقه:
بهبود یافتن ، به هوش آمدن . در فقه هشیاری پس از مستی است وپس از بازیافتن عقل پس از جنون است
8💠اقارب:
خویشان ، نزدیکان ، بستگان

9💠اخوال:
دائیان ، دائی ها ، برادران مادر
10💠اخوه:
درباب ارث شامل برادران وخواهران هردو میباشد
11💠ابوین:
تثنیه اب ، پدرومادر را ازباب غلبه ابوین گویند
12💠ابوینی:
منسوب به ابوین ، صفت و نسبت فرزندانی که از یک پدر ومادر باشند ، در برابر ابی وامی به کار میرود
13💠ابی:
منسوب به اب ، پدری ، از یک پدر ، در مقابل امی
14💠اجداد:
جمع جد ، نیاکان ، پدران پدر ، پدران مادر
15💠مشاع:
در بازار مسکن اگر یک ملک چند مالک داشته باشد، هرکدام میزان معینی از سهم را در آن ملک دارند؛ اما برخی از قسمت‌ها مانند راه پله، پشت بام، حیاط و… به صورت اشتراکی هستند که اصطلاحاً به آن‌ها مشاع می‌گویند. مشاعات نیز جمع کلمه‌ی مشاع است که به مجموع بخش‌های اشتراکی گفته می‌شود.

16💠افراز: (اصلاحات حقوقی پرکاربرد )

اگر یکی از مالکان ملک مشاع با شرکای دیگر کنار نیاید و بخواهد سهم خود را از بخش‌های اشتراکی بگیرد، باید دعوایی را مبنی بر تقسیم بخش مذکور اقامه کند که به این تقسیم کردن اصطلاحاً افراز می‌گویند. ملک مفروز ملکی است که افراز شده باشد؛ یعنی در ابتدا مشاع بوده و بعد از حالت اشتراکی خارج شده است.
17💠قولنامه:
نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.
18💠قیم:
نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
19💠گرو :
مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
20💠مؤجل:
تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد. ( اصلاحات حقوقی پرکاربرد )
21💠مأجور:
به معنای عین مستأجره استعمال شده است.
22💠ماترک:
مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.
23💠مالک:
صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
24💠مالکیت:
حق استعمال بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
25💠مایملک:
قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
26💠متصالح:
قبول کننده را در عقد صلح گویند.
27💠مثمن:
معوض را در عقد بیع گویند.
28💠مجنون:
کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
29💠محجور:
کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.
30💠محق:
کسی که ادعای او حق است.
31💠محل اقامت:
محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
32💠مدیون:
کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

اصلاحات حقوقی پرکاربرد
33💠مستعیر:
کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.
34💠مستغلات:
اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آنهاست.
35💠مستودع:
مرادف ودیعه گیر.
36💠عوض:
در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند
37💠مصالح:
کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.
38💠مضاربه:
عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
39💠معافیت:
عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است. ( اصلاحات حقوقی پرکاربرد )
40💠معاوضه:
عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند
41 💠معوض:
در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد
42💠عوض:
در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
43💠عین:
اشیاء مادی مستقل.
44💠غش:
از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
45💠غصب:
تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
46💠غیر منقول:
مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.
47💠تجری:
اقدام به عملی که جرم است از روی عمد وعلم به معنی تمرد نیز می باشد.
48💠تصرف عدوانی:
تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.درمعنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا وتصرف مالک آن مال بدون رضایت اش
49💠سفیه:
کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
50💠علت:
امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

در ادامه نکات پرکابرد حقوقی :

🌀((دادسرا)):
نهادی است که وظیفه تعقیب جرایم را از حیث جنبه عمومی بر عهده دارد و هیاتی است که تحت ریاست دادستان انجام  وظیفه می کند. هر دادسرا مرکب از دادستان، به تعداد کافی معاون، دادیار و بازپرس است. در حال حاضر در کشور ما دادسرای عمومی و انقلاب در حدود صلاحیت خود، کشف، تعقییب جرم و تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد.
🌀((دادگاه)):
محلی که در آن به دعاوی مدنی یا کیفری یا امور حسبی که در حدود صلاحیت قانونی و با رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می شود.
🌀((دادگاه حقوقی)):
دادگاهی است که در آن به دعاوی مدنی و امور حسبی رسیدگی می شود.
🌀((دادگاه کیفری)):
دادگاهی است که در آن به دعوی کیفری رسیدگی می شود.
🌀((مال)):
درباره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد.
🌀((مال منقول)):
به مالی گفته می شود که قابل جابجایی باشد، بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند. مثل میز و صندلی.
🌀((مال غیرمنقول)):
به مالی گفته  می شود که بدون آسیب زدن به خود یا محل وقوع آن، قابل جابجایی نباشد. مانند درخت و زمین.
🌀((جرم)):
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب  می شود. ( اصلاحات حقوقی پرکاربرد )
🌀((دیه)):
مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
🌀((مباشر جرم)):
کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام  می دهد.
🌀((مسبب جرم)):
کسی است که جرم را به طور غیرمستقیم انجام  می دهد و در حقیقت سبب وقوع جرم می شود. مانند استفاده از حیوانات برای ارتکاب جرم.
🌀((معاون جرم)):
فردی است که در تسهیل وقوع جرم موثر است. مانند نگهبانی دادن در هنگام سرقت یا باز کردن گاوصندوق و…
اصلاحات حقوقی پرکاربرد
🌀((شریک جرم)):
اجماع بیش از یک نفر (دو نفر کمتر نباشد (در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه.
🌀زنا: عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا بر او حرام است.
🌀((قوادی)):
عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا
🌀((قذف)):
نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی دیگر.
🌀((اقرار)):
اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند. اگر مفاد این خبر به نفع خود فرد و به ضرر دیگری باشد، ادعا و اگر به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد.
🌀((اقدامات تامینی)):
تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مانند نگهداری مجرمین دیوانه در بیمارستان روانی. ( اصلاحات حقوقی پرکاربرد )
🌀((امور حسبی)):
به اموری گفته می شود که دادگا ه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف یا مرافعه ای وجود دارد یا خیر، وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم کنند. مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث یا تعیین سرپرست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد.
🌀((بازپرس)):
مقام قضایی است که وظیفه اش تحقیق از متهمین و انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است. قبلاً به بازپرس، مستنطق گفته می شد.
🌀((اهلیت)):
عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف.
🌀((اماره)):
هر موضوعی که حکایت از موضوعی دیگر داشته و در پرونده های مدنی و کیفری ظاهراً جنبه کاشفیت از واقع دارد. مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است. البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود. برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است، در مالکیت ب باشد که الف به طور امانی آن را در اختیار گرفته است.
🌀((التزام)):
به معنای تعهد کردن است. گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر مقرر می شود.
🌀((تمتع)):
عبارت است از اینکه شخص قانوناً شایستگی و توانایی بهره مندی و دارا شدن حقی را داشته باشد.
🌀((استیفاء)):
عبارت از قابلیتی است که قانون برای افراد شناخته است تا بتوانند حق خود را اجرا کرده و خود را متعهد سازند.
🌀((احوال شخصیه)):
عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالاتی در شخص نسبت به شخص دیگر می شود که بر آن اثر قانونی مترتب شده است؛ مثل ازدواج.
🌀((نکاح)):
عبارت است از عقدی که سبب رابطه زناشویی بین دو جنس مخالف می شود.
🌀((طلاق)):
عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او
🌀((بذل مدت)):
صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت و پایان بخشیدن به آن را گویند.
🌀((عده)):
مدتی که در آن، زنی که ازدواجش از طریق طلاق، وفات، فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند
🌀((حجر)):
عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی از امور یا تمام امور خود به منظور  حمایت از او به حکم قانون ( اصلاحات حقوقی پرکاربرد )

 

گروه وکلای دیده بان حقوق

گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.

از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ، جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.

جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.

———————————————————–

مطالب مرتبط:

راه حل چک مفقودی چیست؟

فریب در ازدواج

دیده بان حقوق امیر

طلاق

طلاق به درخواست زوجه

جرایم رایانه ای

امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور

طلاق از طرف مرد چگونه است؟

درباره فسخ و انحلال نکاح

رأی وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی

عدم تمکین و نشوز چه هستند؟

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button